VŠEOBECNÉ SMLUVNÍMI PODMÍNKY

užívání služeb společnosti Mujinstruktor.cz, s.r.o.

I.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1    Společnost Mujinstruktor.cz, s.r.o., IČ: 273 41 046, se sídlem Dolní Litvínov č.p.5, Litvínov, PSČ 43601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25105 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách www.mujinstruktor.cz (dále jen „Služba“ nebo “Portál”). Služba vytváří prostor pro setkání nabídky a poptávky po službách sportovních instruktorů, trenérů, lektorů a cvičitelů (dále jen “Instruktoři”) tím, že bude Instruktorům poskytovat prostor na jejich profesionální prezentaci, a zájemcům o tyto služby zdroj informací pro rozhodování a cestu pro jejich kontaktování. Poptávkou se rozumí odeslaný požadavek od poptávajícího s cílem domluvit si sportovní výuky s konkrétním Instruktorem. Nabídkou se rozumí webová prezentace každého Instruktora (dále jen “Profil”). 
 • 1.2    Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

II.    DEFINICE

 • 2.1    Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost Mujinstruktor.cz, s.r.o., IČ: 273 41 046, se sídlem Dolní Litvínov č.p.5, Litvínov, PSČ 43601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25105.
 • 2.2    Propojené osoby. Propojenými osobami se rozumí další společnosti propojené s Poskytovatelem.
 • 2.3    Uživatel. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci.
 • 2.4     Instruktor. Instruktorem se rozumí každý sportovní instruktor, trenér, lektor nebo cvičitel nabízející své služby na Portálu Mujinstruktor.cz
 • 2.4    Provozovna. Provozovnou se rozumí jakékoli sportoviště, sportovní organizace či objekt, který si vytvoří Profil na Mujinstruktor.cz.
 • 2.6     Akce. Akcí se rozumí sportovní event (trénink, seminář, kurz, sportovní dovolená, apod.), který organizuje Instruktor nebo Provozovna.
 • 2.7     Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele nebo Instruktora.
 • 2.8    Služby. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně provozované Poskytovatelem. Služba je umístěná na webových serverech Mujinstruktor.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně.
 • 2.9    Užívání Služby. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele, Instruktora nebo Provozovny prováděné na doméně Služby.
 • 2.10    Obsah Služby. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Instruktorů, Obsahu Provozoven, Obsahu Akcí a Obsahu Třetích osob.
  • 2.10.1    Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).
  • 2.10.2    Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky Mujinstruktor.cz.
  • 2.10.3         Obsah Instruktora. Obsahem Instruktora se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Instruktorem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky Mujinstruktor.cz.
  • 2.10.4         Obsah Provozovny. Obsahem Provozovny se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Provozovnou v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky Mujinstruktor.cz.
  • 2.10.5         Obsah Akcí. Obsahem Akcí se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Instruktorem nebo Provozovnou v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky Mujinstruktor.cz.
  • 2.10.6    Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služby.
 • 2.11    Profil. Profil vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání Služby (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu, kontaktní informace, nastavení Služby apod.).

III.    REGISTRACE UŽIVATELE

 • 3.1    Registrace. Pro Užívání Služby je nezbytné provedení Registrace. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.
  • 3.1.1  Registrace Instruktora. Instruktor smí být v databázi jen jednou a není oprávněn svým jménem nabízet výuku jiného Instruktora ani služby školy či jiné agentury.
  • 3.1.2  Registrace Provozovny. Provozovna musí být registrována na unikátní registrační údaje. Registrátor souhlasem s VSP potvrzuje, že má právo vystupovat jako zástupce Provozovny.
 • 3.2    Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.  
 • 3.3    Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.
 • 3.4    Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Službu Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže.
 • 3.5    Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služby. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
 • 3.6    Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.
 • 3.7    Uživatelský účet. Dokončením Registrace, tj. po aktivaci profilu je Uživateli založen Uživatelský účet.
 • 3.8    Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být Služba Užívána. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup ke Službě, jestliže Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

IV.    PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • 4.1    Zadání nabídky. Uživatel Služby je oprávněn bezplatně umisťovat a zveřejňovat pomocí uživatelského rozhraní na webových stránkách příslušné služby ve formě své osobní prezentace (dale jen “Profil”) nebo pomocí Akcí.
 • 4.2    Nabídka. Nabídkou se rozumí Profil Instruktora nebo Provozovny. 
 • 4.3    Povaha Nabídky. Pro vyloučení pochybností Uživatel bere na vědomí, že veškerá Nabídka umístěná Uživatelem na webové stránky Poskytovatele představuje Obsah uživatele ve smyslu těchto Podmínek. Uživatel se proto výslovně zavazuje dodržovat ve vztahu k nabídce zásady chování Uživatele uvedené v čl. V. těchto Podmínek.
  • 4.3.1  Profil Instruktora se řadí podle předem daného klíče určeného Provozovatelem. O pozici rozhoduje především procentuální vyplnění profilu.
  • 4.3.2  Instruktor je povinnen o sobě uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a udržovat Profil aktuální.
 • 4.4    Zakázaná Nabídka. Kromě dodržování zásad chování Uživatele uvedených v čl. V. těchto Podmínek je Uživatel povinen zdržet se umisťování a zveřejňování nabídek, které
  • 4.4.1    nejsou nabídkou sportovních Instruktorů nebo provozoven či souvisejících služeb,
  • 4.4.2    není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná,
  • 4.4.3    může představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání,
  • 4.4.4    inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s
  • 4.4.5  májí na místě fotografie logo, plakát či jiný grafický návrh než-li je vlastní fotografie
  • 4.4.6  nejsou platnými údaji o Instruktorovi. Tj. především jméno a příjmení, kontaktní údaje, apod.
 • a)    multilevel marketingem a provizními systémy (pyramidové/le­tadlové hry),
 • b)    erotikou, pornografiií (včetně livechatů, sms, audio a/nebo vizuálních služeb) nebo prací tanečnic, společnic nebo hostesek,
 • c)    léky a/nebo léčivými přípravky,
 • d)    neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví,
 • e)    jiným způsobem porušuje platné právní předpisy či dobré mravy.
 • 4.5    Forma Nabídky. Uživatel je při zadávání Nabídky povinen dodržovat pokyny uvedené v uživatelském rozhraní, zejména pravdivě uvést povinné údaje označené v uživatelském rozhraní.
  • 4.5.1    Rozsah zveřejňovaných informací. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může u inzerátu vždy zveřejnit veškeré informace, které Uživatel ve svém Profilu vyplní.
  • 4.5.2    Zveřejňování zpětných kontaktů. Nad rámec údajů a informací zveřejněných dle předcházejícího odstavce Poskytovatel zveřejní pouze údaje a informace, které Uživatel vyplní ve svém profilu.
 • 4.6    Parametry Nabídky.
  • 4.6.1    Doba zveřejnění Nabídky. Poskytovatel zveřejní Nabídku Uživatele na dobu neurčitou. Uživatel je oprávněn zveřejněnou Nabídku změnit nebo odstranit v uživatelském rozhraní.
  • 4.6.2    Omezení Nabídky. Uživatel je oprávněn zveřejnit pouze 1 Nabídku jako Instruktor a neomezené množství Nabídek jako Provozovna pouze v případě, že je právoplatným zástupcem Provozovny.
 • 4.7    Odpověď na Nabídku. Uživatel, který odpovídá na zveřejněnou Nabídku, se rovněž zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

V.    OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 • 5.1    Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že
  • a)    je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
  • b)    nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služby,
  • c)    veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • d)    používáním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
  • e)    se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  • f)    si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obahu Instruktorů, Obsahu Provozoven, Obsahu Akcí, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.
 • 5.2    Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  • a)    neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  • b)    nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  • c)    pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Službu, u které je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
  • d)    používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,
  • e)    pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
  • f)    zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
  • g)    nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
  • h)    pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
  • i)    nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  • j)    nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
  • k)    nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.
 • 5.3    Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:
  • a)    kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
  • b)    kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
  • c)    kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.
 • 5.4    Poskytování Služby. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek:
  • 5.4.1    Licence Uživateli. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět Licence Uživateli“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, k užití Služby, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen „Licence Uživateli“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby Poskytovatele, a to s omezeními dle čl. 4.4.2 těchto Podmínek.
  • 5.4.2    Omezení Licence Uživateli. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
 • 5.5    Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
 • 5.6    Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
 • 5.7    Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.

VI.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 6.1    Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí osobní údaje Uživatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
  • 6.1.1    Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
  • 6.1.2    Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
 • 6.2    Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
  • 6.2.1    Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
  • 6.2.2    Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 • 6.3        Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 • 6.4        Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.
 • 6.5        Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci.
 • 6.6        Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám.
 • 6.7        Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.
 • 6.8        Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. V. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
 • 6.9        Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 6.10    Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
 • 6.11    Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.
 • 6.12    Obchodní sdělení, reklama. Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob,, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

VII.    ZAKÁZKA, TRANSAKČNÍ POPLATKY A POVINNOSTI

 • 7.1    Registrace. Registrace Uživatele není zpoplatněna a je poskytována Poskytovatelem Uživatelům zdarma.
 • 7.2     Zakázka a povinnosti Instruktora. Zákazkou se rozumí kontakt mezi poptávkou a nabídkou, resp. Instruktorem a Uživatelem.
  • 7.2.1  Instruktor je povinnen bezodkladně reagovat na zaslanou poptávku po Službách zveřejněných na jeho Profilu.
  • 7.2.2  Zákonné podmínky. Instruktor poskytuje své služby soukromě, na svoje náklady a odpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za plnění zákonných podmínek k výuce.
  • 7.2.3  Cena výuky. Cenu výuky si Instruktor určuje sám ve svém Profilu. Instruktor je povinnen provést výuku za aktuální cenu stanovenou v Profilu. Instruktor není oprávněn požadovat po klientovi jinou než stanovenou částku.
  • 7.2.4  Místo a čas. Místo a čas výuky záleží zcela na dohodě Instruktora s klientem. Instruktor je povinnen ve svém Profilu předem informovat o lokalitách a místech výuky.
  • 7.2.5  Kvalita výuky. Instruktor je povinnen provádět výuku v nejlepší možné kvalitě, dbát na zdraví a bezpečnost klienta.
  • 7.2.6  Potvrzení zakázky. Instruktor je povinne pravdivě vyplnit cenu a počet odučených hodin ve svém Profilu a to nejpozdějí 7 dní od uskutečněné výuky. Povinnost informovat Provozovatele se vztahuje i na neuskutečněnou­ výuku.
  • 7.2.7  Ukončení zakázky. Zakázka skončí, není-li již zájem ze strany klienta dále pokračovat ve výuce. 
  • 7.2.8  Odmítnutí zakázky. Pokud Instruktor nemůže poptávku z jákeholiv důvodu přijmout, oznámí tuto skutečnost Provozovateli a ten klientovi doporučí jiného Instruktora.
  • 7.2.9  Obnovení zakázky. Pokud dojde k obnovení zakázky s klientem z Mujinstruktor.cz, Instruktor je povinnen tuto náležitost bezodkladně nahlásit Provozovateli. Na obnovené zakázky se vztahuje povinnost vyplývající z Odstavce 7.3.
 • 7.3     Provize. Registrovaný Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli provizi za každou uskutečněnou lekci ve výši 25% z celkové hodnoty výuky.
  • 7.3.1  Platba provize. Provozovatel vystaví Instruktorovi fakturu po uplynutí 30 dní od první výuky, nejpozději však po dosažení částky 1000 Kč.
  • 7.3.2  Frekvence faktur. Instruktor má právo si vyžádat vystavení faktury od Provozovatele.
  • 7.3.3  Splatnost faktury. Instruktor je povinnen zaplatit vystavenou fakturu do stanovené lhůty splatnosti. V případě výrazného prodlení platby má Provozovatel právo vymáhat penále ve výši podle občanského zákoníku.
  • 7.3.4  Neohlášená výuka. V případě, že Provozovatel zjistí porušení povinností vyplývajících z VSP, je oprávněn Instruktorovi zpětně naúčtovat provizi ve výši odpovídající počtu neohlášené výuky.
 • 7.4     Roční poplatek. Instruktor je, po zaplacení Ročního registračního poplatku 1990 Kč (bez DPH), osvobozen od placení Provize Provozovateli.

VIII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 • 8.1    Vyloučení záruk. Služba poskytovaná Poskytovatelem Uživateli je poskytována „tak jak je“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.
 • 8.2    Odpovědnost za škodu. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob.
 • Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
  • a)    jakýkoli následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,
  • b)    jakýkoli následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelské­mu účtu,
  • c)    jakýkoli jiný následek používání Služby.
 • 8.3    Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).
 • 8.4    Obsah Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
 • 8.5    Vztah mezi Uživateli a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli právní vztah který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu.
 • Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby (tj. zadavatele nabídky či poptávky).
 • 8.6    Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

IX.    ZRUŠENÍ, UKONČENÍ NEBO OMEZENÍ SPOLUPRÁCE

 • 9.1     Zrušení Profilu. Na přání Uživatele budou jím vložená data vymazána z database. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy Třetích osob.
 • 9.2     Porušení VSP. V případě porušení VSP má Provozovatel právo Profil Instruktora znepřístupnit a vymáhat zaplacení Provize za uskutečněnou vý­uku.

X.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1    Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@mujinstruktor.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
 • Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (prostřednictvích telefonních čísel uvedených na webových stránkách www.mujinstruktor.cz a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).
 • 10.2    Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky.
 • 10.3    Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službou, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 • 10.4    Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 • 10.5    Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 • 10.6    Změny a účinnost změn Podmínek
  • 9.6.1    Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli
  • 9.6.2    Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.
 • Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.
 • 10.7    Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. října 2010.